ترنم قشنگه توش پر از پلنگه، ترنم تند میره تند میره تند میره؛ آهنگ زیبا و کودکانه به نام «ترن قشنگ من»