به دنبال کشف مقبره مومیایی ٢۵٠٠ ساله در مصر، نخستین تابوت از ۵٠ تابوت مهر و موم شده، در مقابل دیدگان خبرنگاران بازگشایی شد.