یک راه حل ساده... چطور میشه شرّ لجبازی رو از سر خونه و زندگیمون حذف کرد؟