حاج علی قربانی: هر چیزی را که دوست داشته باشید با همان محشور می شوید