پشه ای در استکان آمد فرود، تا بنوشد آنچه واپس مانده بود، کودکی از شیطنت بازی کنان، بست با دستش دهان استکان؛ کلیپ شعرخوانی استاد فریدون مشیری