یا علی نام تو بردم نه همی ماند و غمی؛ شعرخوانی استاد شهریار درباره حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام