بعد از پایان جنگ ایران و عراق، کویت توسط ارتش صدام اشغال شد و بلافاصله امریکا مداخله نظامی کرد و به این ترتیب صدام مجبور شد ارتش را در مناطق جنوبی و شیعه نشین متمرکز کند پس کردهای عراق فرصت پیدا کردند از شمال به سمت بغداد حرکت کنند و تا 60 کیلومتری بغداد هم پیشروی کردند ولی با "دخالت منافقین" به بهانه مقابله با سپاه ایران که با لباس های کردی وارد عراق شده اند به شکلی فجیع قتل عام شده و زنان و کودکان بی گناهی را به خاک و خون کشیدند.