معرفی مراکز راهبردی رژیم صیهونیستی برای انجام حمله موشکی.