اسپند و گلاب، آب و قرآن... رفتند، با پای پیاده زیر باران رفتند؛ جان از تن من رفت و تماشا کردم، من ماندم و اشک و آه، یاران رفتند؛ پاسداشت مادران گرانقدر شهیدان