رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه؛ گمنام در زمین، مشهور در آسمان.