در دهه اول کشف بمب اتم از این صحنه ها جامعه بشری زیاد بخود دیده است ویدئو آزمایش اتمی زیر دریا