ما کاری به بانک مرکزی نداریم! کدوم قانون بانک مرکزی رعایت میشه که ما رعایت کنیم؟ هرچقدر دلم بخواد ازت ضامن میگیرم! قانون رو ولش کن، اون چیزی که من میگم مهمه!