کلیپ آموزش تزیین تسبیح توسط مریم شکری کارشناس صنایع دستی.