ای مادرم کنیز و بابای من غلامت؛ ای مادر اباالفضل جان ها فدای نامت.