رقم های عجیب و غریب در حاج تهران و رکورد زنی در این دوره حراج