وقتی یه گله صهیونیست یه دختربچه فلسطینی رو بازداشت کرده کسی ازش می پرسده می ترسید یه کلام می گه «نه»