اجرای تفاهم نامه ربع قرن همکاری با چین ، به صورت مشخص، چه عایدی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی برای کشور ما دارد؟ «محسن پاک آیین» کارشناس مسائل چین توضیح داد.