بررسی نتایج علمی رابطه سلامتی و خندیدن حقیقی در بدن انسان در برنامه حالا خورشید