بالاخره که حضرت را می بینیم آنوقت چقدر خوبه که به ما بفرمایند وقتی که در فشار بودم تو کمک کردی