من دورم ازت با اینکه تو نزدیک منی؛ نزدیک تر از این رگ گردنی؛ با بار گناه هر وقت که میام؛ توی حرمت انگار صدام میزنی.