حسین جان، زیبا ترین دمی تو حسین جان، شیرین ترین غمی تو می رسم به این گریه‌ها قسم، می رسم به تو یاحسین چون زهیر و حر هرکجا روم می‌رسم به تو یاحسین...