عذاب شدید الهی در سخنرانی مذهبی علامه حسن‌ زاده آملی؛ کسی که دنبال فواحش برود لذت مناجات از او گرفته می شود.