پاسخ به این شبهه که از وقتی مومن شدم گرفتاریم بیشتر شده...