دکتر مجتبی شکوری و توضیح سم کمال گرایی منفی در انسان