اظهار شگفتی استاد مطهری از برخی خواب‌های همسر خود.