از قدیم گفتن وطن ناموس هست ؛ چه کسی با جدایی پاره تن خودش موافقت میکنه ؟ وقتی خیانتی به این بزرگی رو ماله میکشن میخواهید تاریخ رو درست روایت کنند ؟ خیانتی که هیچوقت از یادها نخواهد رفت