در سالگرد بازداشت تفنگداران تروریست امریکایی در خلیج فارس کلیپ نشان فتح درباره همه جزییات این اتفاق