یه بازی بامزه و هیجانی با استفاده از توپ رنگی و حلقه چسب و نواری پهن.