سکانسی از سریال امیر کبیر درباره برخود امیر با فروشنده ای که سماور روسی می فروخت