سوالی که از کودکان پرسیده می شود که تنبیه و تشویق را بگن چیه... و پاسخ تکان دهنده آنها.