«زیره» معرف شهر کرمانه! این‌بار هم در آشپزخونه‌ی عصر شیرین، یه غذای کرمونی درست کردیم. خانم فاطمه بهجویان روش پخت این غذا، به‌نام «چنگ‌مال» رو بهمون آموزش دادند.