محمد بریم: او کسی بود که از مقاومت فلسطین با انواع سلاح و امکانات حمایت کرد. شهید حاج قاسم کسی بود که تصمیم ورود موشک‌ های فجر را به نوار غزه و فلسطین اتخاذ کرد. او کسی بود که تصمیم گرفت موشک کورنت وارد غزه شود که موجب تحقیر تانک‌ ها و زره پوش‌ های اسرائیلی شد تا به شکاری آسان برای مقاومت تبدیل شوند.