یکی بود یکی نبود من دوست دارم کارهامو بدون اشتباه انجام بدم بعضی وقتها اشتباه می کنم؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت من می توانم اشتباه کنم