زمان متحد توست تا موقع اش برسد؛ کلیپ عالی انگیزشی این نیز بگذرد