در انتهای سال 2021 آتشفشان ایسلند فوران کرد و این کلیپ جالب از درست کردن ساندویچ سوسیس با آتش آن است