پنج پروانه که از جهات مختلف، مثل زیبایی ظاهری و قابلیت پرواز، با سایر گونه‌ ها، تفاوت دارند را معرفی کردند.