هجران بس است ای پسر فاطمه بیا؛ شاید که مرگ جسم مرا سهم گور کرد.