مادر شوهرا توجه کنن، قرار نیست پسرشون رو‌ بفرستن به یه خونه با تمام تجهیزات که خونه خودشون هم نبوده! قرار نیست زندگی رو میدون جنگ کرد. اگه فکر کنی عروس دختر خودته و بخاطر چارتا تیکه جهیزیه سخت نگیری، زندگی‌ اون زوج قشنگ‌تر میشه.