طالبان از کجا یهو سر و کلش پیدا شد و چی شد که اینقدر شاخ شد...