از زمانی که مطمئن شدم عربستان سعودی در پشت پرده این شبکه است جدا شدم؛ احساس کردم خط بسیار خطرناکی را دنبال می‌کنند!