ما خیلی راحت نیش زبان می زنیم یکسری گناهان را خدا نمی بخشه یکی از آنها مسخره کردن و نیش زبان زدن هست.