رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با مردم قم در سالروز قیام ۱۹ دی: محاسبه غلط آمریکا در دستگاه محاسباتیشان ادامه دارد و الان هم همینطور است و الان هم درباره مسائل گوناگون محاسبه ای میکندد و نمونه اش همین مسئله تازه ی باقیمانده شهادت شهید عزیزمان شهید سلیمانی است.