سخنرانی کوتاه استاد شهید مرتضی مطهری تغییری عجیب در رساله‌های عملیه از دو قرن پیش.