اصن بارهنگ خیلی عجیبه؛ برای معده و ساز و کارش زخم معده و .... هم موثره حتما به موادغذایی و سبک زندگی و سلامتی تون بیشتر توجه کنید