پیربابا یک مرغ داشت اما مرغ قوقولی نمی کرد که بیدار بشه پیربابا یه تشک کنار دیوار گذاشت؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت مرغ قوقولی.