دکتر سمانه رضایی در لایو مجازی با خانم جمالی درباره افراد ترنس صحبت می کنند که فقط با ما قدری فرق دارند.