تلاوت قرآن آیه 25 سوره یونس با صوتی دلنشین برای وضعیت واتساپ؛ و خدا به سوی خیر و دوستی دعوت می کند