گل اول استقلال به مس، یامگا از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۸ استقلال ۱ - مس ۰