کلیپی زیبا از لحظه پرتاب بار با هلی بورن هوایی تا فرود بر زمین و باز شدن زیبای چترها