ما سلطان دایره خودمان هستیم؛ کلیپی جالب از برنامه کتاب باز سروش صحت در گفتگو با اردشیر رستمی